خدمات اداری

اداری

کد

خدمات اداری   

 

O01

پیگیری و انجام کلیه امور اداری در اداره مالکیت صنعتی

O02

پیگیری و انجام کلیه امور اداری در اداره ثبت شرکتها

O03

پیگیری و انجام کلیه امور اداری در اداره صنایع

O04

پیگیی و انجام کلیه امور اداری در اتاق بازرگانی

O05

پلمپ دفاتر قانونی (روزنامه و کل و درآمد هزینه)

O06

مشاوره و نظارت بر تهیه و تنظیم سندهای مالکیت و اجاره