فلسفه وجودی

فلسفه وجودی

مشخصات فلسفه وجودی :


هدف بنيادين مؤسسين شركت :
فراهم آوردن شرايط رشد و بالندگی در جهت بهبود زندگی خود وديگران
ارائه مشاوره و خدمات جهت افزایش ثروت و سود صاحبان سهام بنگاههای اقتصادی (مشتریان)

چشم انداز شركت :
پيشرفت شركت تا مرحله تبديل شدن به يك مركز مشاوره با درجه يك يا دو در جامعه با لحاظ استقرار و اشاعه فرهنگ حسابدهی وحسابخواهی و اتوماسیون اداری

مأموريت شركت :
تحقيق و پژوهش به منظور ارتقاء سطح کیفیت دانش مشاوره مالی و حسابداری و آموزش و انتقال دانش مديريت مالی وحسابداری

ارزش های بنيادين حاكم بر شركت :
-
ارائه خدمات عالی به مشتريان
-
خلاقيت و نوآوری
-
پويايی و يادگيری مستمر
-
نظم و انضباط