عضویت و گواهینامه

عضویت و گواهینامه

عضويت حقيقی و حقوقی شركت:


 1- تحت پوشش بیمه مسئولیت بیمه ایران
 
2- عضو انجمن مديريت ايران
 
3- عضو انجمن حسابداران خبره ايران
 
4- عضو انجمن مدیریت پروژه ایران
 
5- عضو انجمن مديريت منابع انسانی ایران
 
6- عضو انجمن مشاوران مديريت ایران
 
7- عضو انجمن حسابداری ایران
 
8- عضو انجمنعلوم مديريت ایران
 
9- عضو انجمن خانه کارآفرین
10- عضو انجمن مديران مالیحرفه ایایران
11- عضو انجمن آینده نگری ایران
12- عضو انجمن تحقیقات بازاریابی ایران