خدمات مالی

مالی

کد

خدمات مالی

F01

حضور نماینده جهت ثبت اسناد

F02

مشاوره و نظارت بر واحد مالی  و اسناد ثبت شده

F03

ارائه گزارشات دوره ای  و گزارش عملکرد سالانه

F04

تعدیل و مغایرت گیری و اصلاح حسابهای ثبت شده

F05

تهیه صورتهای مالی استاندارد جهت ارائه به حسابرس مستقل

F06

ثبت و نگه داری و به روز رسانی اسناد در دفتر روشنگران