خدمات مالیاتی
کد

پروژه های مالیاتی Tax ( T )

T01

تعیین حوزه مالیاتی و اخذ کد رهگیری و کد اقتصادی

T02*

ثبت نام در سامانه ارزش افزوده و تعیین مراحل ارزش افزوده  و ارسال اظهارنامه ارزش افزوده های معوقه

T03

جمع آوری فیش های مکسوره و اخذ تاییدیه از حوزه مالیاتی

T04

تعدیل مالیات مطالبه شده (بعد از دریافت برگه تشخیص، مطالبه و مراحل بعد از آن)

T05

اخذ و تمدید گواهی ثبت نام در سامانه ارزش افزوده

T06

اخذ مفاصا حساب و بستن پرونده های مالیاتی (186، 187 ،235 ق.م.م)

T07

انتقال پرونده های مالیاتی از یک اداره کل به اداره کل دیگر

T08

استرداد مالیاتهای مازاد پرداخت شده

T09

پیگیری و دفاع از پرونده معافیت های مالیاتی ( عملکرد و ارزش افزوده )

T10

انجام کلیه امور مربوط به تعدیل و مفاصا حساب مالیات بر ارث

T11

تمدید گواهی کد رهگیری و کد اقتصادی

T12

بازخوانی ، مطالعه و تهیه گزارش های عارضه یابی از مالیات مطالبه شده

T13

اخذ برگ تشخیص و اقدام برای پرداخت به منظور دریافت برگ قطعی با  مانده صفر مشروط به تامین وجه از طرف مشتری

T14

مطالعه، تحقیق، پژوهش، بررسی، استعلام پیرامون اختلاف نظرهای مالیاتی