خدمات مشاوره

مشاوره ای

کد

خدمات مشاوره ای 

C01

تهیه و تنظیم آیین نامه های اداری مالی  1- خرید  2- فروش   3- دارایی ثابت  4- خزانه و صندوق   5- امور پرسنلی  6-انبارداری        

C02

تهیه طرح توجیهی جهت اخذ وام بانکی

C03

ارائه خدمات و مشاوره حسابداری مدیریت

C04

تهیه گزارش بهای تمام شده در فایل ها و بانک های اطلاعاتی ماندگار

C05

تهیه و تنظیم و طراحی آیین نامه های مربوط به استراتژی مالی

C06

طراحی کدینگ یکپارچه

C07

سلامت مالی

C08

ریسک پذیری                         

C09

تهیه و تنظیم بودجه های عملیاتی و جامع

C10

تهیه و تنظیم و راه اندازی سیستم های حسابداری صنعتی

C11

دستورالعمل شناسایی و شناسایی ثبت حسابها

C12

معماری مالی