:فرم درخواست نیروی کار

  روز

*

 اعتبار درخواست:

*

 نام شرکت / موسسه:

 نام مسئول استخدام:

 نام مدیر عامل:

   شماره فکس:

 1-

 2-

*
 

 شماره تلفن:

 
*
 
 آدرس حوزه فعالیت :  

 پست الکترونیک:

  جنسیت: مرد   زن   فرقی نمی کند
 
  نفر
*
  تعداد نیروی درخواستی:

 20 - 25     25 - 35     35 - 50    فرقی نمی کند

  میانگین سنی:
 کمتر از یکسال     2 - 5     6 - 15    16 - 25    میانگین سابقه کار:
 دیپلم    فوق دیپلم    لیسانس    فوق لیسانس    فرقی نمی کند   مدرک تحصیلی:
 تمام وقت    پاره وقت    هفتگی    هفته ای ساعت   نوع همکاری:
 انجام داده باشد    فرقی نمی کند

  وضعیت نظام وظیفه: